ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการมาาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์การประเมิณ ITA ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลฯ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน          
แบบคำร้องต่างๆ        
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง