รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอรับชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในงบประมาณ พ.ศ. 2565
การวิเคราะห์ผลการประเมิณ ITAของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท ี่
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วใสสะอาด 2565 และงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)
ประกาศ เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานเทศบาลตำบล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการมาาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์การประเมิณ ITA ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนพัฒนา ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
แผนการจัดหาพัสดุ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลฯ
แผนป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
เทศบัญญัติงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
ระบบควบคุมภายใน        
 
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน          
แบบคำร้องต่างๆ        
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง