ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการมาาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์การประเมิณ ITA ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
ผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลฯ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 2
แผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติงบประมาณ
ระบบควบคุมภายใน
ผลงานและกิจกรรม
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
รายงานกิจการ
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง          
การจัดการองค์ความรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง