แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2564)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
รายงานผลการประเมิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน          
แบบคำร้องต่างๆ        
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้