การกำหนดสมรรถนะ-Competecy

การลดขั้นตอน-ปรับปรุงการให้บริการ-รักษามาตรฐานระยะเวลา-ปีงบประมาณ-2560

โครงการลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการหรือรักษามาตรฐานระยะเวลา-ปีงบประมาณ-2560

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
แผนพัฒนา          
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี          
แผนจัดซื้อจัดจ้าง          
แผนดำเนินงาน          
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง