วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ซึ่งในวันนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมศูนย์พักคอยพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานเปฺิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 2นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พักคอยในครั้งนี้
ณ โรงงานโพธิ์กฏ(เดิม) เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญต่อไป
วันที่ 11,14,15 มิถุยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว โดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 
 
นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วและนางสาวมัตติกา รังสิทัตศุกล รองนายกเทศมนตรีฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำบริเวณทางเท้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมสั่งการให้กองช่างและทำการลอกคลองระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตันจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียออกจากตลาดสด
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก(ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
พร้อมนายคุณาธร พันธ์เพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ
แผนพัฒนา อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา
แผนจัดซื้อจัดจ้าง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขึ้น
แผนการจัดหาพัสดุ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์
แผนป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
เทศบัญญัติงบประมาณ บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
ระบบควบคุมภายใน  
ผลงานและกิจกรรม  
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา  
รายงานกิจการ  
รายงานการเงิน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา  
   
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    หน้าหลัก ถัดไป>>