นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมนายหนูเกณฑ์ เพียรทำ
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว นายบุญแก้ว สมวงค์ ส.ส เขต 2 ยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันธามหาราช วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันธามหาราช โดยมี นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมกับ นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง
ออกปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านมั่งคง หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความสว่างให้มีความสว่างมากขึ้น
แผนพัฒนา ตามแนวถนน ทางแยก และลดความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน วันที่ 6 สิงหาคม 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเพื่อเป็นศูนย์รองรับ
แผนการจัดหาพัสดุ ผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ซึ่งในวันนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางมาตรวจ เยี่ยมศูนย์พักคอยพร้อมทั้ง
แผนป้องกันการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานเปฺิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส เขต 2
เทศบัญญัติงบประมาณ นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ
ระบบควบคุมภายใน และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พักคอยในครั้งนี้ ณ โรงงานโพธิ์กฏ(เดิม) เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วต่อไป
ผลงานและกิจกรรม วันที่ 11,14,15 มิถุยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว โดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
รายงานกิจการ ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
รายงานการเงิน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา
นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วและนางสาวมัตติกา รังสิทัตศุกล รองนายกเทศมนตรีฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำบริเวณทางเท้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมสั่งการให้กองช่างและทำการลอกคลองระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตันจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียออกจากตลาดสด
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก(ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564
การจัดการองค์ความรู้ ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
พร้อมนายคุณาธร พันธ์เพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ
อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
 
 
   
 
 
 
 
    หน้าหลัก ถัดไป>>