นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วและนางสาวมัตติกา รังสิทัตศุกล รองนายกเทศมนตรีฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำบริเวณทางเท้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมสั่งการให้กองช่างและทำการลอกคลองระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตันจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียออกจากตลาดสด
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก(ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
พร้อมนายคุณาธร พันธ์เพชร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ
อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขึ้น
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
 
   
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
 
ผลงานและกิจกรรม  
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา  
รายงานกิจการ  
รายงานการเงิน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา  
   
ข่าวประชาสัมพันธ์  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
    หน้าหลัก ถัดไป>>