ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑โดยมี นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (หลังเก่า)

กิจกรรมเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว วันที่ 5 กันยายน 2561

แผนพัฒนา เวลา 09.00 น. เปิดการเรียนการสอน โดย นายยรรษา จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ และ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี นางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว กรรมการผู้ประสานงานร่วมด้วย
แผนจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานเทศบาล และนักเรียนในสังกัดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้