การดำเนินงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2565
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564-2566
โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศ เรื่อง อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง