นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณหน้า
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯพร้อมนายหนูเกณฑ์ เพียรทำ
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว นายบุญแก้ว สมวงค์ ส.ส เขต 2 ยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน
พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมา และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันธามหาราช วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
         
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
   
         
แผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผู้ดูแลเด็ก )
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง
แผนดำเนินงาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูแลเด็ก )
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
ระบบควบคุมภายใน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คนงานประจำรถขยะ)
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลงานและกิจกรรม ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ทต.คำเขื่อนแก้ว
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานกิจการ ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่่าง
รายงานการเงิน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังค่าคลอไรด์ในลำน้ำชีสูงกว่ามาตรฐานและส่งผลทำให้น้ำเค็ม
รายงานการประชุมสภา          

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง