ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศาบาล

รองปลัดเทศาบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักวิเคราห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2561-2563)
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจํางบประมาณ 2563
   
   
   
   
   
   
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง