เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมใส่เสื้อขาวเพื่อแสดง พลังต่อต้านยาเสพติดโลก
ในกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วและหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ในภาคเช้า เวลา 07.00 น. นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และภาคค่ำ เวลา 18.00 น. ได้เข้าร่วมร่วมงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้้จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 โดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำหนดให้ภายในงานไดจัด้กิจกรรมการประกวดขบวนรำเซิ้ง ขบวนรถแห่
บั้งไฟสวยงาม และการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว และบริเวณจุดบั้งไฟ
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1
 
         
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง AC สายเหลี่ยมปีะดิษฐ์ หมู่ที่1 ต.ลุมพุก
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่ายปี 2564)ฯ
         
แผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พนักงานดับเพลิง)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทต.คำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พนักงานดับเพลิง)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนดำเนินงาน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ทต.คำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คนงานกองคลัง)
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผู้ดูแลเด็ก)
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูแลเด็ก)
ระบบควบคุมภายใน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คนงานทั่วไป กองคลัง )
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันใส่เสื้อขาว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผลงานและกิจกรรม ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัตกาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่าง
รายงานกิจการ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูแลเด็ก )
รายงานการเงิน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภา          

ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง