สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองคลังเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลังเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักปลัดเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เจลล้างมือแอลกอฮอร์)กองสาธารณสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขอจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด 8 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาดับกลิ่นเอนกประสงค์)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) สำนักปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลังเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาระบบสุภาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวุฒิบัตรและจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้เข้าอบรมตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จ านวน 8 ชุด 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยางชะลอความเร็ว กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแแก้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง (ระบบ Inverter)
แผนพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาภัตตาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขอจ้างเหมาจัดหาภัตตราหารเช้า พร้อมเครื่องดื่มถวายแด่พระสงฆ์ที่รับบิณฑบาต และผู้มาร่วมพิธีฯ
แผนดำเนินงาน    
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา    
รายงานกิจการ    
รายงานการเงิน    
รายงานผลการปฏิบัติงาน    
รายงานการประชุมสภา    
   
ข่าวประชาสัมพันธ์    
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
คู่มือสำหรับประชาชน    
แบบคำร้องต่างๆ      
ข้อมูลสถิติการให้บริการ    
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง    
การจัดการองค์ความรู้    
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง