รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นห้องหร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว เดือนมีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองคลังเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลังเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 25636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-0322 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่2/2562 ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาต่ำสุด 20,300 บาท
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาต่ำสุด 7,100 บาท
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาต่ำสุด 12,100 บาท
แผนดำเนินงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเสนอราคาต่ำสุด 100 บาท
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดระเบียบการจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วจัดระเบียบตลาดสด
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงญี่ปุ่นเฉลิมพระเกียรติ) ประดับเสาไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563
ระบบควบคุมภายใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
ผลงานและกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซัก-รีดผ้าประดับที่ใช้ในการจัดทำงานต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานกิจการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่2/2562 ประจำเดือนตุลาคม
รายงานการเงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ ฯ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการฯ
รายงานการประชุมสภา ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง AC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซ
จดหมายข่าว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว(รายจ่ายค้างจ่ายปี 2561)
คู่มือสำหรับประชาชน ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000 ซีซี
แบบคำร้องต่างๆ เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดการองค์ความรู้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์น้ำยาพ่นหมอกครัน ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ประจำปีงบปรมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภันฑ์สำนักงานเครื่องรับ-ส่งโทรสาร ประจำปีงบปรมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัด ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลคำเขื่อนแก้ว จำนวน 2 โรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTVประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพานะและขนส่ง รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทะเบียน 81-4022 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก้ทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัอซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(เพิ่มเติม) ตามแบบ คตง
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 116 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2552-2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(รถตักหลัง-ขุดหลัง)