รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในองค์กร วันที่ 20 ตุลาคม 2563
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2562) (สำนักปลัดเทศบาล)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2562) (กองคลัง)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2562) (กองช่าง)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2562) (กองการศึกษา)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2562) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในองค์กร
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2561) (สำนักปลัดเทศบาล)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2561) (กองคลัง)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2561) (กองช่าง)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2561) (กองการศึกษา)
รายงานการติดตามประเมิณผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ (ปีงบประมาณ 2561) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในองค์กร
       
       
       
         
       
       
 
   
 
 
 
 
 
   
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้