การส่งเสริมการจัดการความรู้(knowledge Management)
    การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ“การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและ  
    มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
    เป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้น
    ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ดังนี้
 
     
    1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
    2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
    3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้
    และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
    4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
     
   

ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

    ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ
    มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร พื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
    เและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์
    รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากร
    ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
    การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) อ่านรายละเอียด
       
    สมรรถนะ  
   

 คู่มือสมรรถนะหลัก

 
   

 หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ

 
   

กำหนดสมรรถนะ

 
   

คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

 
    การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล  
   

คู่มือการใช้งาน word 2007

 
แผนพัฒนา    

การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

 
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี    

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน    

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

 
แผนการจัดหาพัสดุ     1. องค์ความรู้ภายในองค์กร  
แผนป้องกันการทุจริต    

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 
เทศบัญญัติงบประมาณ    

แผนการจัดองค์ความรู้

 
ระบบควบคุมภายใน    

กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563

 
   

ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

 
ผลงานและกิจกรรม    

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

 
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา    

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

 
รายงานกิจการ    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

 
รายงานการเงิน    

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน    

ภาษีป้าย

 
รายงานการประชุมสภา    

ภาษีบำรุงท้องที่

 
   

บำเหน็จ บำนาญ

 
ข่าวประชาสัมพันธ์    

บริหารงานบุคคล

 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

 
คู่มือสำหรับประชาชน    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

   
แบบคำร้องต่างๆ    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ    

การเงินการคลัง

 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง    

การกำกับดูแล และการตรวจสอบ

 
การจัดการองค์ความรู้     เทศบาล  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

การปฏิบัติหน้าที่ปลัด กรณีไม่มีนายก

 
   

 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

 
   

พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

 
   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

 
   

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

 
   

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 
   

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552

 
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง  
   

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

 
   

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
     

นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

วิศวกรโยธา

 
   

 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

 
   

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

 
   

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
   

นายช่างโยธา

 
   

นายช่างไฟฟ้า

 
   

 จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส

 
   

นักบริหารงานการคลังต้น-สูง

 
   

นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

 
   

 นักบริหารงานช่างต้น-สูง

 
   

นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

 
   

นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง

 
    โครงสร้างองค์กร  
   

ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง

 
    องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
   

 องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 
    อำนาจหน้าที่  
   

 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 
    ข้อมูลด้านCompetencyตำแหน่งของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว