เอกสารการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562  
สัญญาการจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562  
การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562  
เอกสารการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (ร่ายจ่ายค้างจ่ายปี 2561) ตามประกาศ
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม  
เอกสารประกวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้ายขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า4 ลูกบาศก์หลา น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม  

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-คสล.-สายกันนิยม หมู่.2

การประกวดราคาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์

เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลังชนิดล้อยางับเคลื่อน 4 ล้อเครื่องยนต์เป็นชนิด 4 จังหว 4 สูบ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อย กว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วลงวันที่ 18 เมษายน 2559

 

ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์เป็นชนิด 4 จังหวะ 4 สูบ ขนาดกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า

จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์เป็นชนิด 4 จังหวะ 4 สูบ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า

จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2559

 
   

 

 
   
   
   

 

 
   
แผนพัฒนา    
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี    
แผนจัดซื้อจัดจ้าง          
แผนดำเนินงาน          
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง