รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
งบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2559
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์์ประจำปีงบประมาณ 2559
ข้อมูลการรายรับ-รายจ่าย เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2559
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(รถตักหลัง-ขุดหลัง)
ประกาศเรื่อง การอนุมัติแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดล้อยางขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์เป็นชนิด 4 จังหวะ 4 สูบ จำนวน 1 คัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้