อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552

  เทศบาลตำบล  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำ  และหน้าที่ที่อาจจัดทำภายในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 

(มาตรา 50  และมาตรา  51 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ฯ)
   
หน้าที่ที่ต้องทำภายในเขตเทศบาล
  (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
  (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
  (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
  (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
  (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที
   
หน้าที่ที่อาจจัดทำภายในเขตเทศบาล
  (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
  (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
  (9) เทศพาณิชย์
   

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึง

แผนพัฒนา

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น   และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

แผนจัดซื้อจัดจ้าง    
แผนดำเนินงาน    
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง