รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง การายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง การายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้