หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร  
-หลักกณฑ์การย้าย หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงาน และโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
-แบบประเมิณเลื่อนขั้นเงินเดือน
-แบบประเมิณเลื่อนระดับสูงขึ้น ทั่วไป วิชาการ
-มาตรฐานทั่วไปเกี่บวกับการคัดเลือกและสอบคัดเลือก ผู้บริหาร
-มาตรฐานทั่วไปการคัดเลือกและสอบคัดเลือกบริหาร
-หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล โอน รับโอน ย้าย และเลื่อนขั้นเงินเดือน
-หลักเกณฑ์รับโอน(ย้าย)ผู้บริหาร
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกและสอบคัดเลือกบริหาร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
-การขอกลับเข้ารับราชการกรณีลาออกไปแล้ว

-แนวทางการขอใช้บัญชีบรรจุแต่งตั้ง

-มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
-แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2564-2566
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  
-หลักเกณฑ์การประเมิณผลการปฏิบัติงานและการกำหนดหลักเกณฑ์การล่ การมาทำงานสายและหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
-การประเมิณผลการการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล
-การประเมิณผลการการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ  
-หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ
   
   
   
   
   
แผนพัฒนา    
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี    
แผนจัดซื้อจัดจ้าง    
แผนดำเนินงาน    
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง