หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉ.48 พ.ศ.2563 การบรรจุผู้ออกจากราชการไปเข้ารับราชการ  
-การกำหนดแบบคำขอและแบบประเมินเพื่อย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  
-ประกาศ กท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.3 พ.ศ.2562  
-ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
-แนวทางปฏิบัติการขอใช้บัญชี พ.ศ.2562  
-แนวทางการขอใช้บัญชีบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ.2561  
-ประกาศ กท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉ.3 พ.ศ.2561  
-มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  
-แนวทางปรับปรุงตำแหน่งบริหารระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง พ.ศ.2559  
-การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน พ.ศ.2559  
-การกำหนดกลุ่มงานที่เกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการ พ.ศ.2559  
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
- หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ก.49) กำหนดกอง สำนัก ส่วนราชการ 2564  
- ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล ฉ.2 พ.ศ.2563  
-หลักเกณฑ์การบริหารงานบคคล โอน รับโอน ย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562  
-หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562  
- แบบประเมินเลื่อนระดับสูงขึ้น ทั่วไป วิชาการ พ.ศ.2561  
- หารือการเลื่อนระดับ สายงานทั่วไป พ.ศ.2559  
-หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล มาตราฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง พ.ศ.2559  
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉ.5 กท.ยโส พ.ศ.2559  
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉ.38 หลักเกณฑ์การย้าย พ.ศ.2559  
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉ.3 กท.ยโส พ.ศ.2557  
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง กทจ.ยโสธร พ.ศ.2547  
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-ประกาศ ก.ถ.เรื่อง หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2557  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
แผนพัฒนา -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 2565  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู 2565  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  
แผนดำเนินงาน -เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ก.47) ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563  
แผนการจัดหาพัสดุ - หลักเกณฑ์ พ.จ้าง (ฉ.6) ก.ท.ยโส การประเมินและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ.2559  
แผนป้องกันการทุจริต - หนังสือ กท. เรื่อง แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ พ.ศ.2559  
เทศบัญญัติงบประมาณ หลักเกณฑ์การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ระบบควบคุมภายใน -ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565  
-ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
ผลงานและกิจกรรม -ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการ ครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา -ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ของพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานกิจการ -ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น พ.ศ.2559  
รายงานการเงิน -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้วเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสายของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานผลการปฏิบัติงาน -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพน้กงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565  
รายงานการประชุมสภา -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  
- ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง นโยบายมาตรฐานทั่วไปด้านจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  
ข่าวประชาสัมพันธ์ -ประกาศ ทต.คำเขื่อนแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา การมาทำงานสาย พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 44 พ.ศ.2565  
คู่มือสำหรับประชาชน -แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 99 พ.ศ.2565  
แบบคำร้องต่างๆ -แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ -ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2564  
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง - การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ออกจากราชการไปแล้ว พ.ศ.2564  
การจัดการองค์ความรู้ - การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม 2564  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล บัญชีเงินเดือนลูกจ้างประจำ (ฉ.4) พ.ศ.2559  
- หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ก.44) เลื่อนขั้นเงินเดือนแท่งถัดไป พ.ศ.2561  
-หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ก.43) เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2559  
- หนังสือ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล (ก.42) บัญชีเงินเดือน พ.ศ.2559  
-ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉ.40 หลักเกณฑ์การประเมิน พ.ศ.2559  
- ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉ.39 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559