๑. นโยบายการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

จะส่งเสริมให้มีการจัดสร้างอาคารตลาดสด ๒ ชั้น เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนที่หลากหลาย ให้ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการสร้างงานในระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและสนองตอบการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจัดหาอาชีพเสริมทั้งในและนอกฤดูกาลการเกษตรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระ

 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานธนานุบาล เพื่อเป็นช่องทางบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในการประกอบอาชีพของประชาชน

 

๒. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ความจำเป็นในการพัฒนาทางด้านสังคม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน และ การสวัสดิการเพราะจะเป็นพื้นฐานของ

คุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดยโสธร คือยุทธศาสตร์การพัฒนาถือเป็นงานที่สำคัญ

คนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม จึงกำหนดนโยบาย ดังนี้

- การศึกษา จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมทุนการศึกษา

 ที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน จะประสานกับหน่วยงานด้านการศึกษาและชุมชน เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลและวัสดุอุปกรณ์ด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน
 ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นจัดตั้งและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมทุกด้าน เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีคุณภาพ ปรับปรุง อาคาร
สถานที่และทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
แผนพัฒนา

- การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีการอนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น งานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี วันสงกรานต์ ประเพณีบุญบั้งไฟ ลอยกระทง วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น จัดให้มีความร่วมมือกับทางวัดและสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิต
แผนดำเนินงาน

-การสาธารณสุข จะดำเนินโครงการขยายงานสาธารณสุขมูลฐานลงสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยประสานงานกับสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้วจัดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

แผนการจัดหาพัสดุ  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อให้เป็นแกนนำในการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม
แผนป้องกันการทุจริต   เพื่อจัดกิจกรรมออกกำลังกาย การเล่นและแข่งขันกีฬาทุกประเภท โดยใช้หลัก “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องออกกำลังกาย”โดยเทศบาลจะเป็นผู้ประสานงานให้การสนับสนุน
เทศบัญญัติงบประมาณ ทุกกลุ่มอายุ เพื่อสุขภาพที่ดี ห่างไกลความเจ็บป่วย
ระบบควบคุมภายใน

-การพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตนเอง จัดทำโครงการต่าง ๆ ร่วมกับเทศบาล การปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งที่อยู่อาศัย

 และสาธารณูปโภคจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาปรับปรุงการบริหาร และการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้เป็นองค์กร
ผลงานและกิจกรรม  ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำความต้องการและปัญหาของชุมชนมาประสานกับเทศบาลและเป็นตัวแทนของเทศบาลในการนำข่าวสารและบริการสู่ชุมชน
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน” 
รายงานกิจการ

- การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จะเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาด

รายงานการเงิน ของสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
รายงานผลการปฏิบัติงาน และบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
รายงานการประชุมสภา

- การสวัสดิการและนันทนาการ จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิการด้านอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด ให้ทั่วถึงเป็นธรรมและถูกต้อง

ตามระเบียบกฎหมาย พัฒนาและปรับปรุงลานกีฬาในชุมชน สนามเด็กเล่น ให้มีความพร้อมรองรับ การออกกำลังกายของประชาชนอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์  
จดหมายข่าว ๓. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
คู่มือสำหรับประชาชน

การดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบความสำเร็จ เพื่อให้การดำเนินงาน

แบบคำร้องต่างๆ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อท้องถิ่นและส่วนรวม จึงกำหนดนโยบายดำเนินงานดังนี้

 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ การดำเนินกิจกรรมทางการเมือง จะใช้กระบวนการในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารตามสิทธิ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มี คณะกรรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการตัวแทนประชาชน ตัวแทนองค์กรของรัฐและ
การจัดการองค์ความรู้  เอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนในการพัฒนาชุมชนการบริหารงานจะยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
วกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
 และหลักความคุ้มค่า และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาล
(CALL CENTER) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อตอบสนองและให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินการบริหารงานงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนที่กฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์และโอกาสของประชาชน
 
๔ .นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตชุมชนให้ได้รับความสะดวกสบาย จึงกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังนี้

ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นได้แก่ ถนน ทางเดินเท้า ท่อ/ทางระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิม
ที่มีสภาพที่เป็นปัญหาอยู่ให้มีสภาพที่ดีสมบูรณ์ สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงในเขตชุมชน น
ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร ให้เป็นระบบทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
รวมถึงการจัดระบบการจราจรร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มีความคล่องตัว และเกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ในการสัญจรของประชาชน
 
๕. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เร่งรัดปรับปรุงสวนสาธารณะของเทศบาลที่มีอยู่เดิม และพิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างใหม่ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน อย่างทั่วถึงดำเนินการ

โครงการชุมชนสีเขียว โดยส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างอย่างเหมาะสมทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอกหรือไม้ประดับ ในเขตชุมชน จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียพัฒนาและปรับปรุงงาน

ด้านรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การวางระบบการเก็บขนและการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

- การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเก็บขนขยะ

- การกำหนดเวลาการเก็บขนขยะให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

- การหาแนวทางในการรีไซเคิลขยะ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะ

- ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนก่อนทิ้ง

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดเก็บขยะตามสถานที่สาธารณะ ตลาดสด วัด ถนน ตรอก ซอย ทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วให้มีความสะอาด ปราศจากขยะตกค้าง

โดยมุ่งหวังให้เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ก้าวสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าอาศัย”

 

๖. นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

เพื่อให้การบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว

ถูกต้อง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยการกำหนดหลักการในการบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ความถูกต้อง ตรวจสอบได้
เน้นนำประชาชนและการมีส่วนร่วม สร้างองค์กรเทศบาลให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการขับเคลื่อนนำเทศบาลไปสู่การพัฒนา
 เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเทศบาลให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้ทุกคนมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนอย่างมีความสุข ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ตรงต่อเวลา
ขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการให้บริการ โดยจัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อให้บริการต่างๆ ของเทศบาล เช่น การติดต่อสอบถาม
รับฟังปัญหา รับชำระภาษีและอื่นๆ พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการจัดระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสา
รของเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ