รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัย4 (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัย3 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัย3 (ครั้งที่3) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 22562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัย3 (ครั้งที่2) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 22562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยที่3 (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 22562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่2 (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 22562
รานงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่1) ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา    
รายงานกิจการ    
รายงานการเงิน    
รายงานผลการปฏิบัติงาน    
รายงานการประชุมสภา    
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง