แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 ของเทศบาลตำบลำคำเขื่อนแก้ว

การจัดแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล
คู่มือคุณธรรมจริยธรรม
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2561-2563
แผนการจัดองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2561-2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการทํางาน (Quality of Work life)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้