การดำเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนอัตรากำลัง-3-ปี 2564-2566

แผนอัตรากำลัง-3-ปี-พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุง)
แผนอัตรากำลัง3ปี-2564-2566-คำสั่งคณะกรรมการ-รายงานการประชุม
การกำหนดโครงการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564
การรับโอนย้าย-บรรจุแต่งตั้ง-2565
แผนพัฒนาบุคลากร-พ.ศ.2564-2566
แผนพัฒนาบุคลกร-2564-2566-รายงานการประชุม
ประกาศ-กท.-เรื่อง-มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-พ.ศ.2563
ประกาศ-ทต.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล-2565
ประกาศ-ทต.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู-2565
ประกาศ-ทต.-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง-2565
ประกาศ-ทต.เรื่อง-ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง-2565
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง