การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนอัตตรากำลัง 3 ปี

คู่มือการประเมิณผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2564
คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานจ้าง พ.ศ. 2564
โครงการ 5 ส. พ.ศ. 2564
รับโอนย้าย ปลัดเทศบาล
คำสั่งมอบหมายงาน พ.ศ. 2564
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง