รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 )
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
แผนพัฒนา    
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี    
แผนจัดซื้อจัดจ้าง    
แผนดำเนินงาน    
แผนการจัดหาพัสดุ    
แผนป้องกันการทุจริต    
เทศบัญญัติงบประมาณ    
ระบบควบคุมภายใน    
   
ผลงานและกิจกรรม    
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง