ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต-คอรับชั่น
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการท้องถิ่น
นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต-61-63
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม-จริยธรรม
KM-เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
นโยบายมาตรฐานทั่วไปด้านคุณธรรมจริยธรรม
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางาน ของเทศบาลตําบลคําเขื่อนแก้ว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้