ตัวอย่างคำร้อง

ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
ตัวอย่างหนังสือทำผนังร่วมกัน
ตัวอย่างใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
หนังสือยินยอมให้ผนังชิดเขตที่ดิน/ทำผนังร่วมกัน/ทำฐานรากและผนังร่วมกัน
ตัวอย่างคำร้องอนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง
ตัวอย่างคำร้องเรื่องขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ
ตัวอย่างคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่เอกชนสำหรับประกอบหรือสะสมอาหาร
ตัวอย่างเรื่องราวขอรับใบอนุญาตให้สถานที่เพื่อทำการรับจ้างแต่งผม
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตทำการค้าซึ่งเป็นทรารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ตัวอย่างคำขออนญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
         
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้        
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง