การจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management : KM

ความหมาย Knowledge Management : KM
ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย
แนวทางการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สิทธิสวัสดิการ
การแต่งเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร
คัมภีร์วินัยมืออาชีพ
แผนการจัดการองค์ความรู้61
คู่มือประชาชนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ซักซ้อมแนวทางการการเฝ้าระวังโควิด 19
ซักซ้อมแนวทางการโอนย้าย
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
ประกาศ กทจ.ยโสธร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้พนักงานเทศบาลตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
ประกาศ กทจ.ยโสธร หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2559
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลฯ  พ.ศ.2562
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.2558
คู่มือแนวทางการปฎิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น         ส่วนที่ 1      ส่วนที่2        ส่วนที่ 3
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ2558
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลุกจ้างและพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ.2561
แนวทางการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 38-40) พ.ศ.2559
ประกาศ ก.ท.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
แผนพัฒนา ประกาศ ก.ท.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศ ก.ท. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ก.ท. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)(บัญชี5) 
แผนดำเนินงาน ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย(ฉบับที่3) พ.ศ.2563
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 48) พ.ศ.2563
ระบบควบคุมภายใน

ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  

ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลฯ  พ.ศ.2562

ผลงานและกิจกรรม

ประกาศ กทจ.ยโสธร เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง พ.ศ.2558

รายงานติดตามผลแผนพัฒนา
รายงานกิจการ
รายงานการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน  
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง          
การจัดการองค์ความรู้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง