ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ดังนี้
 

1.การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562

2.หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562

3.สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2562

4.การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.2562

5.การจำหน่ายสินค้าที่หรือทางสาธารณะ พ..ศ.2562

6.การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

7.การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

8.การเก็บ ขน มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2562

     

 

ท่านสามารถติดต่อเทศบาลฯทางช่องทางดังนี้      
 

1. ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ถนนแจ้งสนิท ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

 

2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-791099

 
 

3. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว www.kkksmo.go.th ในหัวข้อ ร้องเรียนร้องทุกข์

 

ช่องรับฟังและแสดงความคิดเห็น หรือ Facebook เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ทางช่องส่งข้อความ

 
 

4. ด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วในวันและเวลาราชการ

 
 

5. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

       
       
       
       
       
       
       
         
 
แผนพัฒนา  
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง  
แผนดำเนินงาน  
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้