เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้จัดให้มีโครงการคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และล้างตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของประชาชน ในวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ให้บริการตรวจคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้รับบริการ แม่ค้า พ่อค้า พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดสด,หน่วยงานราชการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covic-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย
เพื่อการป้องกันตัวเอง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมีนายสุริยันต์ เจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อและฝึกทำหน้ากากอนามัยเพื่อเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัย
ให้แก่ประชาชนต่อไป
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ.อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอาวุโสอำเภอคำเขื่อนแก้ว ผู้แทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติ
มาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อเด็ก การสร้างเสริมทักษะ ส่งเสริมการแสดงออก สถานที่แสดง
กิจกรรมในเขตพื้นที่และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กกล้าคิดกล้าทำภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น จัดเวทีการแสดงกิจกรรม
ของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล,การประกวดวาดภาพระบายสี,กิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล,จัดเลี้ยงอาหาร น้ำดื่ม และขนมตามความเหมาะสม
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดงานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร เ
นื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายอาทิตย์
ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมงานกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย ผู้กำกับการ
สภ.คำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงค์
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
แผนจัดซื้อจัดจ้าง คลิกดูภาพทั้งหมด
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้กำหนดการจัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
แผนการจัดหาพัสดุ พระบรมราชินี ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนป้องกันการทุจริต เป็นประธานในพิธีพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร
เทศบัญญัติงบประมาณ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ จิตอาสา พนักงานเทศบาล เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ
ระบบควบคุมภายใน ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ อาคารเอกประสงค์อำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
ผลงานและกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด พร้อม นายสุริยันต์ เจริญชัย
รายงานกิจการ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วนายโสรจ สำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล คณะครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
รายงานการเงิน คณะครูผู้ดูแลเด็กและนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการ เดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬา
รายงานผลการปฏิบัติงาน มากมาย กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักเรีย น คลิกดูภาพทั้งหมด
รายงานการประชุมสภา  
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
จดหมายข่าว ประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและ
คู่มือสำหรับประชาชน พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
แบบคำร้องต่างๆ    
ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่4 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
การจัดการองค์ความรู้ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมี นายสุริยันต์ เจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เด็กและเยาวชนนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร มาให้ความรู้
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การออกกำลังกายเพื่อสุขกาพ ได้รับความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
และเหมาะสมตามวัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้กำหนดจัดโครงการคัดแยกขยะช่วยเหลือสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมชุมชนสะอาด ประจำปีประมาณ 2563 
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมยังมี นายอาทิตย์ ยังคง
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะช่วยเหลือสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมชุมชนสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ
  โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน คลิกดูภาพทั้งหมด
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง 2562 โดยมีนายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง 11 พฤศจิกายน 2562 พร้อม นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมในงานดังกล่าวฯ ณ วัดโนนหนองบัว ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีจุดเทียน
พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
เพื่อน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมี
นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อม นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ในวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เรื่อง การจัดทำร่างแผนการดำเนินการเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นางสุรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
 
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อม คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พร้อม นายศุภกรณ์ เจริญชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ
หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
โดยมี นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อม นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเป็นจำนวนมากเข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาลสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว คลิกดูภาพทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ทำการปลดประกาศใช้เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก ถัดไป>>