งานการเจ้าหน้าที่ปลัดเทศบาล

งานการเจ้าหน้าที่รองปลัดเทศาบาล

ี่งานการเจ้าหน้าที่รองปลัดเทศาบาล
งานการเจ้าหน้าที่หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่นักวิเคราห์นโยบายและแผน
งานการเจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน
งานการเจ้าหน้าที่นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลัง
งานการเจ้าหน้าที่นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองช่าง
งานการเจ้าหน้าที่นายช่างโยธา
งานการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
งานการเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการกองการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา
งานการเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานธุรการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ.2561-2563)
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจํางบประมาณ 2563
   
   
   
   
   
       
แผนพัฒนา        
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี        
แผนจัดซื้อจัดจ้าง        
แผนดำเนินงาน        
แผนการจัดหาพัสดุ        
แผนป้องกันการทุจริต        
เทศบัญญัติงบประมาณ        
ระบบควบคุมภายใน        
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้