ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ประกาศเรื่อง การอนุมัติแผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๙-๒๕๖๑)ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๑

   
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
แผนพัฒนา          
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี          
แผนจัดซื้อจัดจ้าง          
แผนดำเนินงาน          
แผนการจัดหาพัสดุ  
แผนป้องกันการทุจริต  
เทศบัญญัติงบประมาณ  
ระบบควบคุมภายใน  
       
ผลงานและกิจกรรม        
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา        
รายงานกิจการ        
รายงานการเงิน        
รายงานผลการปฏิบัติงาน        
รายงานการประชุมสภา        
       
ข่าวประชาสัมพันธ์        
จดหมายข่าว        
คู่มือสำหรับประชาชน        
แบบคำร้องต่างๆ          
ข้อมูลสถิติการให้บริการ        
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง        
การจัดการองค์ความรู้