เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีนอมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันธามหาราช วางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเพื่อแสดง
ความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันธามหาราช โดยมี นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์
นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมกับ นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนชาวเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงความจงรักภักดี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 07.00 น. ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง
ออกปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านมั่งคง หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความสว่างให้มีความสว่างมากขึ้น
ตามแนวถนน ทางแยก และลดความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพ
 
         
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
         
แผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ดูแลเด็ก )
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนดำเนินงาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คนงานประจำรถขยะ)
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ทต.คำเขื่อนแก้ว
ระบบควบคุมภายใน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่่าง
ผลงานและกิจกรรม ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังค่าคลอไรด์ในลำน้ำชีสูงกว่ามาตรฐานและส่งผลทำให้น้ำเค็ม
รายงานกิจการ ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
รายงานการเงิน ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภา          
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง