พิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณ
หน้าโรงเรียนคำเขื่อนแก้วโดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ
พร้อมนายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ผู้กำกับการ สภ.คำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
อปพร. จิตอาสาบริการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ถึง 4 มกราคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ลดอุบัติเหตุจากปีที่ผ่านมาและอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
  เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน "การอบรมสุขาภิบาลอาหาร
หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมพัสอาหาร" ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ดังกล่าวฯ พร้อม พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง
ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ซึ่งในโครงการได้มีคณะวิทยากรจาก สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบอาหารและผู้สัมผัสอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว (หลังสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่
ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว หลังสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
23 ตุลาคม 2563 นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล เพื่อน้อมลำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
โดยมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ
(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงพุ่ม
แผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
แผนจัดซื้อจัดจ้าง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
แผนดำเนินงาน พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช
แผนการจัดหาพัสดุ บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
แผนป้องกันการทุจริต นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธี ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
เทศบัญญัติงบประมาณ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึก
ระบบควบคุมภายใน ในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ผลงานและกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บ
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา รมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พ.จ.อ. อนุสิทธิ์ บัวหุ่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
รายงานกิจการ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ซึ่งเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานการเงิน นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
รายงานผลการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
รายงานการประชุมสภา อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วได้มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วขึ้น
ข่าวประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์
จดหมายข่าว เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบ
คู่มือสำหรับประชาชน บัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมคำสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน
แบบคำร้องต่างๆ  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง            
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
 
       
ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ผ.ถ 4/4
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและนายกเทศมนตรีตำบล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564