วันที่ 11,14,15 มิถุยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว โดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 
 
นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้วและนางสาวมัตติกา รังสิทัตศุกล รองนายกเทศมนตรีฯ
ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองระบายน้ำบริเวณทางเท้าหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พร้อมสั่งการให้กองช่างและทำการลอกคลองระบายน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลอุดตันจำนวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเสียออกจากตลาดสด
 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก(ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
 
         
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
         
แผนพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่่าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังค่าคลอไรด์ในลำน้ำชีสูงกว่ามาตรฐานและส่งผลทำให้น้ำเค็ม
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1
ระบบควบคุมภายใน ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ผ.ถ 4/4
ผลงานและกิจกรรม ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
รายงานกิจการ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานการเงิน            
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา          
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง