วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรี
ตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง
ออกปฏิบัติงานติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างให้แก่ชาวบ้านหมู่บ้านมั่งคง หมู่ที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหาความสว่างให้มีความสว่างมากขึ้น
ตามแนวถนน ทางแยก และลดความเสี่ยงจากกลุ่มมิจฉาชีพ
 
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เพื่อเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ซึ่งในวันนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมศูนย์พักคอยพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นประธานเปฺิดศูนย์พักคอย (Community Isolation) ของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
โดยมี นายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 2นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานทุกคน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พักคอยในครั้งนี้
ณ โรงงานโพธิ์กฏ(เดิม) เพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้วและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญต่อไป
วันที่ 11,14,15 มิถุยายน 2564 กองช่างเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว โดย นายหนูเกณฑ์ เพียรทำ นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว และคณะผู้บริหาร
ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป
 
 
         
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
         
แผนพัฒนา ประกาศ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ ทต.คำเขื่อนแก้ว
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการตรวจคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ว่่าง
แผนดำเนินงาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งคั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังค่าคลอไรด์ในลำน้ำชีสูงกว่ามาตรฐานและส่งผลทำให้น้ำเค็ม
แผนป้องกันการทุจริต ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
เทศบัญญัติงบประมาณ ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2
ระบบควบคุมภายใน ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
ผลงานและกิจกรรม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง ผ.ถ 4/4
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานกิจการ ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ
รายงานการเงิน ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา          
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบคำร้องต่างๆ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง  
การจัดการองค์ความรู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง