เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นำโดย นายทองเจริญ เอกบุญ ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ณ
หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
พนักงานเทศบาล ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร และผู้ใช้บริการตลาดนัดวันจันทร์ (ตลาดคลองถม) และตลาดนัดวันศุกร์
ในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด -19
 
 
เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 นำโดย นางสุวรรณี พุดตาลดง
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาท
แผนพัฒนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนดำเนินงาน เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
แผนการจัดหาพัสดุ และพลังแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563 นำโดย นายสุริยันต์ เจริญชัย
แผนป้องกันการทุจริต นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ระบบควบคุมภายใน  
ผลงานและกิจกรรม อำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
รายงานติดตามผลแผนพัฒนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
รายงานกิจการ  
รายงานการเงิน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
รายงานการประชุมสภา
สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว นำโดยนางสุวรรณี พุดตาลดง รองนายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์ รองปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจคัดกรองและ
จดหมายข่าว แจกหน้ากากอนามัยแก่ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในตลาดสดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น.
คู่มือสำหรับประชาชน เป็นต้นไป  
แบบคำร้องต่างๆ  
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง          
การจัดการองค์ความรู้
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยการใช้เกรดยางAC จำนวน 9 โครงการ
เอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการซ่อมแซมบำรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยใช้เกรดยาง ACจำนวน 9 โครงการ ภายในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ฯ
   
 
       
ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว พ.ศ. 2563 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและที่ปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)